BallongMagasinets lydkunst

Blind Film

BallongMagasinet er et formidlingsprosjekt for hørbar kunst. Det startet som et eget radioprogram for lydkunst, og finnes nå som et lydgalleri på weben. I Grimstad vil BallongMagasinet lansere kinoversjonen av Blind Film: 6 narrative lydverk laget for mørklagte kinosaler.

Du sitter i kinosalens myke stolsete. Lyset dimmes sakte ned. Lydene rundt tones opp. Hva som skjer videre, kan vi ikke røpe, men det heter Blind Film.

Blind Film er en idé som BallongMagasinet lenge har drømt om å kunne realisere. Aller mest fordi vi mener at en såkalt blind film, eller en «film» der hørselsinntrykkene er hovedsaken, har et stort potensial.

Utgangspunktet for BallongMagasinet var ukentlige sendinger om lydkunst på RadiOrakel, i 1999 laget vi våre hjemmesider, og nå er vi på vei tilbake i radio. Vi som står bak har alle en bakgrunn som billedkunstnere. Med det overordnede mål å heve lydkunstens status i et uoversiktlig kunstlandskap, har BallongMagasinet tilført det offentlige rom lyd siden 1996. BallongMagasinet søker ideelle produksjons- og visningsmuligheter for lydkunst, og det er en stor glede for oss å kunne lansere kinoversjonen av Blind Film på Kortfilmfestivalen i Grimstad.

Blind Film er seks narrative lydverk laget for mørklagte kinosaler og NRK radio. Både kino og radio byr på en spesiell konsentrasjon og kontekst for opplevelsen. Man har visse forventninger til disse stedene. Film og radio møtes i Blind Film: Med filmens suggesjon og radioens evne til å skape indre bilder, vil vi få oppleve verk som befinner seg mellom lydspor og hørespill.

På 1960-tallet bestilte Sveriges Radio radiofoniske verk fra kunstnere. Sammen med lydteknikere fikk kunstnerne mulighet til å arbeide med handlingsforløp, språk som materiale, konkret lyd og populærkulturelle genrer. Begrepet blind film er hentet fra en beskrivelse den svenske billed- og lydkunstneren Öyvind Fahlström ga sin radioføljetong Den Helige Torsten Nilsson. I løpet av fire timer satte Fahlström sine idéer ut i akustisk praksis; med opprullingen av en absurd dobbeltagent-historie med storpolitiske koblinger, lot han gangsterfilmdialoger kommentere mordet på John F. Kennedy. Fahlström var opptatt av å skape kolliderende fortellernivåer — slik som Lautremonts møte mellom symaskinene og paraplyen (på operasjonsbordet), ville han utnytte det nye som oppstår når man fører sammen elementer fra ulike verdener. Forut for den svenske tradisjonen var også den tyske kunstneren Kurt Schwitters Ursonate og andre dadaisters lyddikt. Allerede på 1600-tallet fantes det i Europa en såkalt makaronisk diktning der tekster ble skrevet på opptil åtte språk på én og samme gang.

Fordi vi ønsker en lignende aktivitet her i Norge, har vi i BallongMagasinet initiert et forprosjekt der 24 billedkunstnere, forfattere, filmskapere og komponister er invitert til å lage en skisse til Blind Film. Ut fra 13 skisser har vi valgt 6 verk i samråd med forfatter og scenekunstner Øyvind Berg, komponist Lars Petter Hagen og radioprodusent i NRK Tilman Hartenstein. I prosessen har vi oppfordret kunstnerne til å forholde seg fritt og utforskende til konvensjonelle komposisjonsregler og fortellende forløp. Av de ferdige stykkene er det enkelte som leker med radioteaterformen, noen nærmer seg musikalske strukturer, mens andre lar språket opptre som konkret lyd og når med det et annet sansenivå.

Den 12. juni, samme dag som den 26. Kortfilmfestivalen åpnet, slapp BallongMagasinet og Office for Contemporary Art (OCA) en samle-CD som en del av det nordiske bidraget til Veneziabiennalen. I sammensetningen presenteres finske, norske og svenske lydkunstnere med stykker som veksler mellom musikk og eksperiment. For BallongMagasinet var 12. juni altså dagen da to av våre hittil mest utfordrende satsninger ble lansert.

BallongMagasinet drives av billedkunstnerne Yngvild Færøy, Søssa Jørgensen og Elin T. Sørensen. De fungerer som uavhengige kuratorer spesialisert innen lydkunst, med det mål å finne ideelle rom for lydkunstopplevelser.
Besøk BallongMagasinets hjemmeside: BallongMagasinetBallongmagasinets sound works

Blind Film

BallongMagasinet began as a radio program for sound art. They now have a sound gallery on the net. This year in Grimstad BallonMagasinet will launch the movie version of Blind Film: 6 narrative soundworks for the darkened.

You are sitting in a cinema. The seat is soft and comfortable. The lights dim slowly. The sounds around you sharpen. We won’t tell you what happens next, only that you are about to experience Blind Film

Blind Film is an idea that BallongMagasinet has long dreamed of turning into reality, primarily because we believe that so-called blind film or film where audio perception is the main element has great potential.

BallongMagasinet started with weekly programs about sound art on RadiOrakel. In 1999 we created our homepage on the Internet, and now we are returning to radio. With the primary goal of raising the status of sound art in an chaotic artistic landscape, BallongMagasinet has been adding sound to public space since 1996. BallongMagasinet seeks ideal production and screening venues for sound art and it is a great pleasure for us to be able to launch the cinematic version of Blind Film at the Short Film Festival 2003 in Grimstad.

The Blind Film Program consists of 6 narrative sound works made for the darkened cinema and NRK radio. Cinema and radio offer unique concentrations and contexts for experience. One comes with certain expectations. Cinema and radio meet in Blind Film — with filmic suggestion and use of radio’s ability to create visuals for the inner eye, we will experience works that exist in the borderland between the soundtrack and radio theatre.

In the 1960s, Swedish Radio commissioned a series of radiophonic works from artists. Together with sound technicians, they were given the opportunity to work with story, language, sound and popular cultural genres. The concept blind film is taken from a description that the Swedish painter and sound artist Øyvind Fahlström gave to his radio serial, The Holy Torstein Nilsson. In the course of four hours, Fahlström transformed his ideas into acoustic reality — with the unravelling of an absurd double-agent story complete with political intrigues, he let gangster film dialogues comment on the murder of John F. Kennedy. Fahlström was interested in creating colliding levels of storytelling — so that in Lautremont’s meeting between a sewing machine and an umbrella (on the operation table), he could exploit the innovation that develops when one puts together elements from different worlds. In addition to the Swedish tradition, we have the German artist, Kurt Schwittter’s Ursonate, and other Dadaist sound poems. As far back as in 17th Europe there existed a so-called Macaronic poetry, where texts were written in as many as eight languages simultaneously.

Because we wanted to create similar innovative expression here in Norway, BallongMagasinet has initiated a project in which 24 artists, writers, filmmakers and composers are invited to submit a synopsis for Blind Film. From the 13 submissions received, we have selected 6 projects with the help of writer and dramatic artist, Øyvind Berg, composer Lars Petter Hagen and NRK radio producer, Tilman Hartenstein. The artists were encouraged to freely explore and challenge the conventional rules of composing and storytelling.

Among the finished pieces are some that play with the radio theatre form, some approach a musical structure, while others let language perform as absolute sound, and by doing so achieve a new sensory level.

On 12th June 2003, the opening day of the 26th Norwegian Short Film Festival, BallongMagasinet and Office for Contemporary Art will released a CD of Collected Works as part of the Nordic addition to the Venice Biennale. An ensemble of Finish, Norwegian and Swedish sound artists present works that alternate between music and experiment. For BallongMagasinet, June 12 2003 was a day where two of our most challenging undertakings was launched.

BallongMagasinet is headed by Yngvild Færøy, Søssa Jørgensen and Elin T. Sørensen, all of whom have artist backgrounds. They are independent curators specialized in sound art, with the aim to find ideal places to experience sound.
Visit BallongMagasinet's website: BallongMagasinet