STIFTELSEN KORTFILMFESTIVALEN

VEDTEKTER


1. Stiftelsens sete
Stiftelsen har sitt sete i Filmens hus i Oslo.

2. Formål
Stiftelsens formål er å arrangere en festival hvert år som skal:

•  fremme produksjon, distribusjon og visning av nyskapende kort- og dokumentarfilm med høyt kvalitetsnivå
•  fremme forståelse av kort- og dokumentarfilm som selvstendig kunstnerisk uttrykk, historie og egenart
•  fremme kontakt mellom ulike grupper i filmmiljøet
•  fremme kontakt mellom norsk og internasjonalt filmmiljø
•  formidle og profilere norsk kort- og dokumentarfilm til utenlandske kontaktnett og samarbeidspartnere
•  ivareta dokumentasjon av norsk kort- og dokumentarfilm
•  være rådgivere og kontaktledd for organisasjoner, enkeltpersoner og foreninger
•  å fremme filmkunsten overfor f. eks filmklubber, museer, filmkunstnere, film- og kunstskoler, gallerier og festivaler mm.

3. Styre
Stiftelsen ledes av et styre som består av 5 medlemmer med vararepresentanter. Medlemmene skal
velges for en funksjonstid på fire år. De kan gjenvelges.

Styrets medlemmer velges slik:  

1 repr . med vara velges av Grimstad kommune    
1 repr . med vara velges av Aust-Agder fylkeskommune    
1 repr. med vara oppnevnes av Staten, ved Kulturdepartementet
1 repr. med vara velges av festivalens programkomité
1 repr. med vara velges av festivalens programkomité, blant komitéens medlemmer

Staten, ved Kulturdepartementet oppnevner styrets leder. Styret treffer sine vedtak
med alminnelig flertall av de stemmer som avgis, men er ikke vedtaksført hvis mindre enn
halvparten av styrets medlemmer møter. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.
Det skal føres protokoll fra styrets møter. Daglig leder møter i styret med tale og forslagsrett.
Daglig leder er styrets sekretær.

Styrets leder, eller to styremedlemmer, har fullmakt til å undertegne på stiftelsens vegne.

Styret skal:
- til enhver tid fremme stiftelsens formål
- hvert år, innen 1. mars, godkjenne regnskap og årsberetning
- hvert år, innen 1. mars vedta budsjett og økonomiplan
- behandle spørsmål om låneopptak og andre større finansielle disposisjoner
- ansette daglig leder og vedta dennes arbeidsinstruks, når det er påkrevd
- velge revisor, når det er påkrevd

4. Programkomité
Stiftelsen Kortfilmfestivalen skal ha en programkomité som består av minst 5 medlemmer.
Programkomitéen har kunstnerisk ansvar. Programkomiteen innstilles av komiteens sittende
medlemmer og vedtas av styret for en periode på 4 år. Programkomiteens medlemmer kan gjenvelges.
Uenighet ved enkeltavgjørelser avgjøres ved avstemning. Ved vedvarende og grunnleggende uenighet
om f. eks. profil og program, legges saken fram for styret til avgjørelse.

5. Daglig leder
Stiftelsen Kortfilmfestivalen skal ha en daglig leder som står for stiftelsens administrasjon. Daglig leder
skal påse at regnskap blir ført på en betryggende måte og at stiftelsen drives etter stiftelsens formål i tråd
med lover, forskrifter, vedtak og instrukser.

Daglig leder skal påse at styrets årsmelding og stiftelsens årsregnskap med revisjonsberetning sendes til
Grimstad kommunen, Aust-Agder Fylkeskommune og Kultur- og kirkedepartementet innen 1. mars hvert år.
Daglig leder rapporterer til styret.

6. Vedtektsendringer
Styret behandler og vedtar endringer i vedtekter etter forutgående behandling i
Kultur- og kirkedepartementet, Grimstad kommune og Aust-Agder fylke

7. Vedtektsendringer som oppløser Stiftelsen Kortfilmfestivalen
Hvis det blir aktuelt, behandler og vedtar styret de endringer som fører til oppløsning av Stiftelsen Kortfilmfestivalen.
Før endelig vedtak om oppløsning fattes av styret, skal Grimstad kommune, Aust-Agder fylke og Kultur- og kirkedepartementet
ha uttalt seg om spørsmålet. Styrets vedtak om oppløsning skal, for å bli gyldig, godkjennes av Staten ved Kultur- og kirkedepartementet.

Ved oppløsning av stiftelsen, anvendes midlene så langt som mulig overensstemmende med stiftelsens formål.

8. Stiftelsesloven av 2001
Stiftelsesloven 2001, eller den til enhver tid gjeldende Stiftelseslov, gjelder så langt den passer.    
Vedtektene endret i henhold til vedtak i Stiftelsen Kortfilmfestivalens styre
10. mai 2005 og godkjent av Kultur- og kirkedepartementet den 12. januar 2006.