Nyhetsbrev nr. 5 2007 / Newsletter no 6 2007

Fra og med mandag 4. juni vil du kunne lese hele Kortfilmfestivalens program på hjemmesidene våre. Inntil videre kan se se på dagsplanene her .
The entire program for this year´s Short Film Festival will be available
on our webpages starting Monday June 4. Until then, here are the daily schedules.

Aktuell film fra Palestina og Libanon
Gjennom en rekke filmer fra Libanon og Palestina ønsker Kortfilmfestivalen i år å rette søkelyset på de kulturelle og politiske utfordringene Midtøsten og resten av verden står overfor. Programmet med libanesisk og palestinsk film er høyaktuelt, og vi ser frem til besøk av noen av de fremste ekspertene på film fra dette området. Nat Muller, filmskribent og kurator fra Nederland, og Jim Quilty, canadisk journalist bosatt i Libanon, de har nylig vært på reise i området for å plukke filmene vi skal vise. Takket være Institusjonen Fritt Ord får vi også besøk av flere av regissørene av filmene. Den spente situasjonen i området gjør dette programmet dagsaktuelt.

Norsk animasjon gjennom 30 år
Kortfilmfestivalen arrangeres i år for 30. gang og for 20. gang i Grimstad. Dette feires med en forestilling hvor man ser tilbake på hva animatørene har betydd for Kortfilmfestivalen. Produsent av bl.a. mange helaftens animasjonsfilmer, John M. Jacobsen, loser publikum gjennom et utvalg av kjente og kanskje glemte norske animasjonsfilmer med regissører til stede i salen.

Debatt - penga eller livet. Norsk animasjon til hvilken pris?
På ett år har norske kort- og animasjonsfilmer vunnet verdens gjeveste filmpriser. Samtidig er klimaet for finansiering av korte filmer i Norge tøffere enn noensinne. Hovedfunn fra «Spørreundersøkelse for den norske animasjonsbransjen» om animatørenes levekår vil bli presentert, og sentrale aktører stiller til debatt i regi av Norsk Filmforbund (NFF) og Foreningen For Animert Film (FFAF).

Men hva med lyden?
Norsk filmutvikling har invitert Svenn Jakobsen til Kortfilmfestivalen for å foredra om hva som skal til for å produsere god lyd med begrensede budsjetter.
Foredraget retter seg mot produsenter, regissører, klippere, line producers, fotografer og dokumenterfilmskapere som er aktive innen kortfilm.

Current film from Palestine and Lebanon
This year, through a series of films from Lebanon and Palestine, the Norwegian Short Film Festival would like to focus on the cultural and political challenges that the Middle East and the rest of the world are facing. This programme of Lebanese and Palestinian film is of great immediate interest, and we look forward to a visit from two of the leading experts on film from this region: Nat Muller, film critic and curator from the Netherlands, and Jim Quilty, a Canadian journalist who lives in Lebanon. They have recently been to the region picking out the films we will screen. Thanks to the Freedom of Expression Foundation, several of the directors of these films will also visit us. The tense situation in the region makes this programme all the more important today. Read more.

Norwegian Animation through 30 years
The Short Film Festival is being arranged for the thirtieth time, and twentieth time in Grimstad. It will be celebrated with a show which looks back at what the animators have meant for the Short Film Festival. John M. Jacobsen, the producer of many feature animation films, takes the audience through a selection of famous and perhaps forgotten Norwegian animated films with directors present in the theatre.

Debate - Money or your life. Norwegian animated films at what cost?
This past year, Norwegian short and animated films have won the most prestigious global film awards. At the same time, the conditions for the funding of short film in Norway are tougher than ever. During this event we will be presented with the main conclusions from the results of a «Questionnaire for the Norwegian Animation Industry» about the general conditions for animators. Key players will participate in a panel debate to discuss the animated film's circumstances in Norway. The debate is organised by the Norwegian Film Workers' Association (NFF) and the Association for Animated Film (FFAF).

But what is sound?
Norwegian Film Development has invited Svenn Jakobsen to the Short Film Festival to give a talk on what it takes to produce good sound on a limited budget. The presentation is primarily for producers, directors, editors, line producers, photographers, and documentary filmmakers who are active within short film.

Vennlig hilsen/Kind regards
Torunn Nyen
daglig leder/festival director


www.kortfilmfestivalen.no